Virke av hög kvalitet i korta längder Made in Knäred

Miljö

Knäredssågen vill främja för en hållbar utveckling som är god för såväl miljön som de anställda. Vi vill begränsa belastningen på miljön i den mån det är rimligen möjligt.

Knäredssågens enda råvara är gran. Vi har i dagsläget ett medeltransportavstånd på 1,3km/m3fub. Biprodukterna går bland annat till den egna pelletstillverkningen och uppvärmning.

För att uppfylla miljöbalkens krav bedrivs en egenkontroll i form av ett systematiskt miljöarbete. Detta präglas av förebyggande åtgärder och ständig förbättring. Samt ger kunskap om verksamhetens miljöpåverkan.

Arbetsbetsmiljön på Knäredssågen ska kännetecknas av säkerhet, arbetsglädje och delaktighet. Miljöarbetet är idag en integrerad del i den dagliga verksamheten och genom att kontinuerligt förbättra såväl produktionsteknik som produktval och energilösningar kommer vi med tiden att minska belastningen på miljön. Med hänsyn tagen till vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Miljöpolicy Energipolicy
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga